Εντυπωσιάζομαι από μερικά κυρίως στοιχεία, πού Κύριος ό Θεός απλόχερα δώρισε σ’ αυτόν τόν Ιερό τόπο, στολίζοντας έτσι τό Περιβόλι τής Υπεραγίας Μητέρας Του:

Πρώτα – πρώτα οί πάμπολλοι ναοί.

Σε κάθε βήμα σου κι ένας. Περίλαμπρα καθολικά καί χαμηλά παρεκκλήσια. Κελιώτικοι ναοί μέ τό ξεχωριστό χρώμα τους καί πιό πέρα τό παλαίφατο Κυριακό τής κάθε Σκήτης… Όπου κοιτάξεις, θά δεις τούς γνωστούς τρούλους είτε μολυβδοσκέπαστους είτε πλακοφορεμένους. Μέσα εκεί νιώθεις ότι επικοινωνείς μέ τον Θεόν, γιά τόν Οποίον έχεις έλθει στό Άγιον Όρος.

Ένα δεύτερο στοιχείο συναφές μέ τό πρώτο, είναι οί αλλεπάλληλες ακολουθίες πού τό­σο πολύ μάς βοηθούν. Έχοντας βιώσει τά τελούμενα καί αναγινωσκόμενα, βγαίνουμε άπό τόν ναό πάνο­πλοι πνευματικώς.

Λόγου χάριν, στήν Θεία Λειτουργία πού είναι ή κορύφωση τής όλης λατρευτικής ζωής, άκούμε τήν παράκληση του λειτουργούντος: «Καταξίωσον ημάς, Δέσποτα, μετά παρρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείσθαι Σέ τόν επουράνιον Θεόν Πατέ­ρα… ». Άν λοιπόν συναισθανόμεθα τί λέμε -τί σημαί­νει τό τολμάν έπικαλείσθαι- τότε θά έχουμε πρόοδο πνευματικήν. Όλοι μας καί ημείς οι μοναχοί καί σείς οί προσκυνηταί.

Τρίτο στοιχείο του Όρους είναι ή άγιαστική παρουσία τόσων αγίων λειψάνων. Όλες οι τάξεις των αγίων της Εκκλησίας μας εκπροσωπούνται. Χιλιάδες τίμια λείψανα, χιλιάδων αγίων. Μέγιστο δώρο του Θεού σ’ εμάς! Πηγή αγιασμού, χάριτος, ευλο­γιών!

Τέταρτο στοιχείον, ή παρουσία τών αγίων Γε­ρόντων μας οί οποίοι αγωνίζονται, ιδρώνουν, ματώ­νουν γιά νά ζήσουν σύμφωνα μέ τό θέλημα του Θεού. Φωτεινά γιά όλους εμάς παραδείγματα. Φάροι τη­λαυγείς. Προσπαθούμε, όσο γίνεται, νά επόμεθα καί ημείς.

Πέμπτο στοιχείον είναι ή έξαιρετικού κάλλους φύσις. Ή μοναδική αυτή χλωρίδα καί ή πλούσια πανίδα του αθωνικού περιβολιού. Από τό χάραμα, διαδοχικώς κελαιδούν τά διάφορα πουλιά, μέχρι τό δείλι. Γιά νά πάρουν τότε τήν σκυτάλη ό γκιώνης, οί νυκτικόρακες καί τ’ άλλα νυκτόβια πουλιά, γιά νά σωπάσουν όμως όλα μόλις άρχίσουν τ’ άηδόνια!.. Θεέ μου, τί στιγμές άπερίγραπτες, όταν τή νύκτα ό μονα­χός τραβά τήν κομποσχοινάρα του, ψιθυρίζοντας χι­λιάδες φορές τήν εύχή, συντροφευμένος άπό τήν θεσπέσια μελωδία τών αηδονιών!

Από το βιβλίο:»Επίγειοι Άγγελοι οι Αγιορείται».

.inagiounikolaoutouneou.gr